Tatlong batayang prinsipyo

Empowerment. Hinahayaan ng SeeClickFix ang sinuman na makapagreport at makasubaybay sa mga hindi pang-emerhensiyang isyu kahit saan sa mundo gamit ang internet. Ito ay nagibibgay-kapangyarihan sa mga mamamayan , community groups, media organizations at governments upang maalagaan at mapabuti ang kanilang lugar.

Efficiency. Ang dalawang ulo ay mas magaling kaysa iisang ulo at ang 300 ulo ay mas magaling kaysa dalawang ulo. Sa terminolohiya ng computer, ang distributed sensing ay partikular na makapangyarihan sa pagkilala ng mga pattern, katulad ng mga unti-unting nagkakaroong hugis na bagay sa kalsada. Bukod doon , ang gobyerno ay hindi maaaring palaging nasa lahat ng lugar sa lahat ng oras. Pinadadali namin at ginagawang nakakatuwa para sa lahat na makita (see), magclick, at mag-ayos (fix).

Engagement. Citizens who take the time to report even minor issues and see them fixed are likely to get more engaged in their local communities. It's called a self-reinforcing loop. This also makes people happy and everyone benefits from that.

Trabaho: Nagbibigay kami ng teknolohiya

Subalit ang nakikisaling mga komunidad ang gumagawa ng mahirap na trabaho sa pamamagitan ng pakikipag-kolaborasyon para maisagawa ang mga bagay: Makita ang isang hindi pang-emerhensiyang isyu kahit saan sa mundo, at mag-file a public report online o sa pamamagitan ng mobile phone. O makita sila habang sila ay napapareport sa pamamagitan ng paggawa ng keyword ang base sa heograpiya na watch areas. Halimbawa:

  • Ang mga mamamayan ay nagrereport ng mga isyu habang sila ay on the go, at gumagawa ng mga watch area upang mamanmanan ang kanilang bloke (aka “mga mata sa karsada”).
  • Ang mga grupo at tagataguyod ng lugar ay sumusubaybay sa mga report ng mga naharangang daanan ng bisikleta, mga sirang bintana o mga nakatigil na sasakyan.
  • Ang mga gobyerno ay nagmamanman ng mga lubak at mga tipak na sidewalk, samantalang ang kapitan ng pulis ay kayang magmanman ng mga isyu ng krimen na inirereport sa nasasakupan ng kaniyang presinto.
  • Ang mga media outlet at mga lokal na bloggers ang nauunang makaalam kapag may lumitaw na mga isyu sa kanilang mga lugar.

Subaybayan ang mga isyu sa iyong lugar

  • Ang mga taumbayan ay bumoboto hinggil sa mga isyu ng lugar, o nagtataguyod ng mas episyenteng pagpapatakbo ng komunidad sa pamamagitan ng mabilis na pagpapaabot sa mga taong maaaring may kakayahang makatulong.
  • Ang mga grupo sa lugar, mga nahalal na opisyal at mga tagataguyod ay nagmamanman ng mga importanteng isyu, at hayagang nagmumungkahi ng mga solusyon kung paano lulutasin ang mag ito.
  • Ang mga gobyerno at iba pang mga ahensiya, organisasyon o tao na responsable sa mga pampublikong lugar (tulad ng mga may-ari ng utility at property) ay nagiging mas may pananagutan sa publiko sa pamamagitan ng pagkilala sa mga problema at paglalaan ng epektibong komunikasyon tungkol sa mga solusyon.
  • Ang mga media outlet ay gumagamit ng SeeClickFix upang makabuo mula sa mga nilalaman ng balita nagmula sa mga mamamayan at makaakit ng mambabasa.

Mag-ayos ng problema sa pamamagitan ng hayagang pagbrodkast o pagkalat ng mga isyu sa mga naaangkop na partido para sa resolusyon, ng sama-samang pagtatrabaho upang maikuha ng atensiyon ang mga importanteng problema, o ng pagsasagawa ng direktang aksiyon. Narito ang ilang mga halimbawa:

Sa Dallas, isang maaalalahaning mamamayan ang nagreport ng problema sa timing ng traffic light sa SeeClickFix, at nakita ang mabilis na pagbuti ng daloy ng trapiko pagkatapos gawan ng mabilis na aksiyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagmamanman sa lugar.

Sa Philadelphia, isang advocacy group na sumasakop sa buong siyudad ang gumamit ng SeeClickFix upang pakilusin ang mga mamamayan na idokumento ang pag-iidling ng mga behikulo, na nagbigay-daan para sa mga bagong inisyatiba upang palinisin ang hangin.

Ang mga matatalas na opisiyal ng pulis sa New Haven, na tumanggap ng direktang alerto mula sa kanilang mga BlackBerry na nagmula sa mga report ng mga mamamayan tungkol sa mga isyu ng krimen na nasa sakop ng watch area ng kanilang SeeClickFix ay nakapagsagawa ng mga malakihang pag-aresto.

Sa Hartford, may isang lokal na news outlet na tumulong na pakilusin ang mga mamamayan na gawan ng solusyon ang problema tungkol sa speeding o mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa kanilang mga kalsada sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga isyu na inirereport ng mga mamamayan at pagsulat ng isang lingguhang “SeeClickFix” kolum tungkol sa mga nilalamang galing sa mamamayan.

Ngayon, isipin mo ang isang mundo na ang bawat residente ay nabibigyang kapangyarihan at kayang gumanap ng aktibong papel sa kanilang lugar. Isipin mo kung ang bawat isa ay may tiwala sa lokal na gobyerno at ramdam nila na sila ay naaalagaan nito. Alam natin na marami ng mga nakikisaling mamamayan at mga nagpapakahirap sa trabaho na mga lokal na awtoridad ang naandiyan. Gusto nating gamitin ang kakayahan ng internet upang mas mapaglapit sila at magawa ang ating paligid na mas mainam tirhan at pagtrabahuhang lugar.