Mga Grupo ng Komunidad

Community groups

Mga Grupo ng Komunidad

Gamitin ang SeeClickFix sa pagtataguyod ng mga bagay na iyong pinagmamalasakitan.

  • Subaybayan ang isang lugar, panatilihin ang mga miyembro ng grupo na palaging namamalayan ang mga lokal na aktibidad.
  • Desisyunan ang mga isyu na dapat subaybayan at unahin.

Ang mga grupo sa komunidad ay bahagi ng kabuuan ng ecosystem ng SeeClickFix. Ang proseso ng sibikong pagsulong o pagbuti na nagsisimula sa mga mamamayan ay kailangang magpatuloy sa pamamagitan ng gawain ng mga lokal na organisasyon. Ang mga asosasyon ng lugar, business improvement districts, at mga boluntaryong grupo ay gumagamit na ng SeeClickFix upang talakayin ang mga ipinaglalaban ng mga mamamayan at palakasin ang kanilang boses. Ang mga organisasyong katulad nito ang siyang pundasyon ng mga tulay na pinagsisikapan nating itayo, mula sa mga simpleng isyu ng kalidad ng buhay tulad ng lubak sa dulo ng iyong driveway hanggang sa mga mas malalaking isyu na mayroong pangmatagalang impluwensiya sa kalusugan ng ating mga komunidad.

We know there is no single model of how a community group should pursue its mission. That's why SeeClickFix provides an open online platform that can be scaled to help you address the needs of your cause and your community. By helping community leaders find and connect with others who care, we hope to make the critical mass for a community movement.


Para Makapagsimula

First things first: search for your neighborhood's community page. If you can't find the town/neighborhood/district/whatever that you call home-no worries. Just let us know and we'd be happy to create a page for you.

Gumawa ng Pampublikong Watch Area upang manatiling nasa ibabaw ng mga bagong report sa sa tunay na oras. Kapag ang isang report ay ginawa sa nalolooban ng iyong pampublikong watch area, ang mamamayan ay napagbibigyang-alam na ikaw ay nakikinig.

If you have a web site, you can add SeeClickFix's List Widget and Map Widget to it. This encourages involvement-citizens can see the issues that have been reported or report an issue of their own right on your site.

Iparamdam ang iyong presence, ibahagi ang iyong karunungan, makipagtulungan sa ibang tao upang matagpuan ang mga praktikal na solusyon, at pagkatapos trabahuhin na maisakatuparan ang mga solusyon na iyon.

Mga Grupong Gumagamit ng SeeClickFix

If you'd like to see how other groups are already using SeeClickFix to make a difference, check out: